close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

     

  • OPŁATY KONSULARNE

  • Czynności wykonywane przez konsula podlegają opłatom konsularnym.

    Opłaty przyjmowane są w kasie Wydziału Konsularnego w momencie składania wniosku. Akceptowane formy płatności: gotówką w siedzibie urzędu.

    Tabela opłat konsularnych dostępna w siedzibie konsulatu/wydziału konsularnego stanowi podstawę pobierania opłat konsularnych.

     

     

     

    WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RP W SOFII

     

    TABELA OPŁAT KONSULARNYCH

    (TABELA TOP OBOWIĄZUJE OD 01-01-2016)

     

     

     

     

    POZ.

    RODZAJ CZYNNOŚCI

    OPŁATA W BGN

    UWAGI

    1. MAŁY RUCH GRANICZNY

     

    3.03

    PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEKROCZENIE GRANICY W RAMACH MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

    40.00

     

    3.04

    PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEKROCZENIE GRANICY W RAMACH MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

    40.00

     

    2. SPRAWY OBYWATELSKIE

     

    2.01

    PRZYJĘCIE WNIOSKU I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W SPRAWIE O NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM AKTU NADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO LUB ZAWIADOMIENIA O ODMOWIE NADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

    706.00

     

    79.00

    OBYWATELE BUŁGARSCY POCHODZENIA POLSKIEGO

     

    2.02

    PRZYJĘCIE I OPRACOWANIE WNIOSKU O PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM DECYZJI O PRZYWRÓCENIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO

    79.00

     

    2.03

    PRZYJĘCIE I OPRACOWANIE WNIOSKU O POTWIERDZENIE POSIADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM DECYZJI W TEJ SPRAWIE

    157.00

     

    2.04

    PRZYJĘCIE WNIOSKU I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W SPRAWIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM ZAWIADOMIENIA O WYRAŻENIU TAKIEJ ZGODY

    706.00

     

    2.05

    PRZYJĘCIE OŚWIADCZEŃ W TRYBIE ART. 9 UST. 2 USTAWY Z DNIA 2 KWIETNIA 2009 R. O OBYWATELSTWIE POLSKIM (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 161)

    59.00

     

    9.01

    DOKONANIE, NA WNIOSEK STRONY, CZYNNOŚCI POZA LOKALEM URZĘDU KONSULARNEGO, ZA KAŻDE ROZPOCZĘTE 8 GODZIN, WŁĄCZNIE Z CZASEM NA DOJAZD I POWRÓT DO URZĘDU

    177.00

     

    9.02

    DOKONANIE CZYNNOŚCI WYMIENIONEJ W TARYFIE W TRYBIE PILNYM

    59.00

     

    3. SPRAWY PASZPORTOWE

     

    1.01

    WYDANIE PASZPORTU

    216.00

     

    1.02

    WYDANIE PASZPORTU OSOBIE MAŁOLETNIEJ, KTÓRA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU NIE UKOŃCZYŁA 13. ROKU ŻYCIA

    69.00

     

    1.03

    WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO OSOBIE, KTÓRA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU UKOŃCZYŁA 18., A NIE UKOŃCZYŁA 70. ROKU ŻYCIA

    79.00

     

    1.04

    WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO OSOBIE MAŁOLETNIEJ

    59.00

     

    1.05

    WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO NA CZAS OCZEKIWANIA NA DORĘCZENIE PASZPORTU SPORZĄDZONEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OSOBIE, KTÓRA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU NIE UKOŃCZYŁA 70. ROKU ŻYCIA

    30.00

     

    1.06

    WYDANIE PASZPORTU PRZED UPŁYWEM TERMINU WAŻNOŚCI DOTYCHCZAS POSIADANEGO PASZPORTU, JEŻELI PASZPORT ZOSTAŁ UTRACONY LUB ZNISZCZONY Z PRZYCZYN ZAWINIONYCH PRZEZ JEGO POSIADACZA

    647.00

     

    1.07

    WYDANIE PASZPORTU PRZED UPŁYWEM TERMINU WAŻNOŚCI DOTYCHCZAS POSIADANEGO PASZPORTU OSOBIE MAŁOLETNIEJ, KTÓRA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU NIE UKOŃCZYŁA 13. ROKU ŻYCIA, JEŻELI PASZPORT ZOSTAŁ UTRACONY LUB ZNISZCZONY Z PRZYCZYN ZAWINIONYCH PRZEZ OPIEKUNA OSOBY MAŁOLETNIEJ

    412.00

     

    1.08

    WYDANIE DRUGIEGO PASZPORTU

    216.00

     

    3.05

    WYDANIE TYMCZASOWEGO POLSKIEGO DOKUMENTU PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA

    59.00

     

    3.06

    WYDANIE TYMCZASOWEGO DOKUMENTU PODRÓŻY, OKREŚLONEGO W DECYZJI RADY Z DNIA 25 CZERWCA 1996 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA TYMCZASOWEGO DOKUMENTU PODRÓŻY (96/409/WPZIB) (DZ.U. L 168 Z 6.7.1996 R., STR. 4 – 11)

    59.00

     

    9.01

    DOKONANIE, NA WNIOSEK STRONY, CZYNNOŚCI POZA LOKALEM URZĘDU KONSULARNEGO, ZA KAŻDE ROZPOCZĘTE 8 GODZIN, WŁĄCZNIE Z CZASEM NA DOJAZD I POWRÓT DO URZĘDU

    177.00

     

    9.02

    DOKONANIE CZYNNOŚCI WYMIENIONEJ W TARYFIE W TRYBIE PILNYM

    59.00

     

    4. SPRAWY PRAWNE

     

    0.20

    WYSTAWIENIE, PRZEDŁUŻENIE LUB UZUPEŁNIENIE KSIĄŻECZKI ŻEGLARSKIEJ

    98.00

     

    0.30

    POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO EPUAP

    0.00

     

    0.50

    WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGO

    0.00

     

    4.01

    WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZYWÓZ ALBO PRZEWÓZ PRZEZ TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONI I AMUNICJI ALBO WPIS W EUROPEJSKIEJ KARCIE BRONI PALNEJ

    118.00

     

    4.02

    WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWIEZIENIE PRZEZ LUB NA TERYTORIUM RP ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW LUDZKICH

    98.00

     

    4.03

    WYDANIE INNEGO ZAŚWIADCZENIA NIŻ OKREŚLONE W POZYCJACH 4.01-4.02 TARYFY OPŁAT KONSULARNYCH

    59.00

     

    5.01

    DORĘCZENIE DOKUMENTU PRZEKAZANEGO PRZEZ ORGAN KRAJOWY NA ZŁOŻONY BEZPOŚREDNIO W TYM ORGANIE WNIOSEK OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ ZA GRANICĄ

    59.00

     

    5.02

    WYDOBYCIE ZA GRANICĄ I PRZESŁANIE DO KRAJU NA WNIOSEK OBYWATELA POLSKIEGO DOKUMENTU INNEGO NIŻ PAPIERY WARTOŚCIOWE (WRAZ Z JEGO EWENTUALNĄ LEGALIZACJĄ)

    59.00

     

    5.03

    PRZYJĘCIE PISMA I PRZEKAZANIE DO KRAJU DROGĄ URZĘDOWĄ, JEŻELI ZŁOŻENIE TEGO PISMA U KONSULA SKUTKUJE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI, ZACHOWANIEM TERMINU W POSTĘPOWANIU

    40.00

     

    5.04

    PRZYJĘCIE I PRZEKAZANIE DO WŁAŚCIWEGO ORGANU W KRAJU WNIOSKU O UDZIELENIE ZGODY NA SŁUŻBĘ W OBCYM WOJSKU LUB OBCEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ

    98.00

     

    6.01

    LEGALIZACJA DOKUMENTU

    59.00

     

    6.02

    SPORZĄDZENIE I POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI ODPISU, WYPISU, WYCIĄGU LUB KOPII Z OKAZANYM ORYGINAŁEM LUB UWIERZYTELNIONYM ODPISEM TEGO DOKUMENTU, A TAKŻE SPORZĄDZENIE WYPISU, ODPISU LUB WYCIĄGU Z AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ KONSULA I PRZECHOWYWANEGO W URZĘDZIE KONSULARNYM

    118.00

     

    6.03

    POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI ODPISU, WYPISU, WYCIĄGU LUB KOPII Z OKAZANYM DOKUMENTEM

    59.00

     

    6.04

    POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU LUB ZNAKU RĘCZNEGO

    59.00

     

    6.05

    POŚWIADCZENIE DATY OKAZANIA DOKUMENTU

    59.00

     

    6.06

    SPORZĄDZENIE AKTU NOTARIALNEGO

    392.00

     

    6.07

    WYKONANIE INNEJ CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ

    59.00

     

    6.08

    SPORZĄDZENIE I POŚWIADCZENIE TŁUMACZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK URZĘDOWY LUB POWSZECHNIE UŻYWANY W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM LUB Z JĘZYKA URZĘDOWEGO LUB POWSZECHNIE UŻYWANEGO W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM NA JĘZYK POLSKI - ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ STRONĘ TŁUMACZENIA

    177.00

     

    6.09

    SPRAWDZENIE I POŚWIADCZENIE TŁUMACZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK URZĘDOWY LUB POWSZECHNIE UŻYWANY W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM LUB Z JĘZYKA URZĘDOWEGO LUB POWSZECHNIE UŻYWANEGO W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM NA JĘZYK POLSKI - ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ STRONĘ TŁUMACZENIA

    59.00

     

    6.10

    SPORZĄDZENIE I POŚWIADCZENIE TŁUMACZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK URZĘDOWY LUB POWSZECHNIE UŻYWANY W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM LUB Z JĘZYKA URZĘDOWEGO LUB POWSZECHNIE UŻYWANEGO W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM NA JĘZYK POLSKI DOKUMENTÓW STANU CYWILNEGO LUB INNYCH DOKUMENTÓW O TREŚCIACH POWTARZALNYCH

    59.00

     

    7.01

    PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA PRZED KONSULEM, PRZYJĘCIE OŚWIADCZEŃ O WSTĄPIENIU W ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI ORAZ OŚWIADCZEŃ W SPRAWIE NAZWISKA NOSZONEGO PO ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA I NAZWISKA DZIECI ZRODZONYCH Z TEGO MAŁŻEŃSTWA, SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU Z PRZYJĘCIA PRZEDMIOTOWYCH OŚWIADCZEŃ ORAZ PRZEKAZANIE GO DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU ORAZ DORĘCZENIE ODPISU AKTU MAŁŻEŃSTWA

    980.00

     

    7.02

    PRZYJĘCIE I PRZEKAZANIE DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU OD OSOBY ZAMIERZAJĄCEJ ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO ZAPEWNIENIA, ŻE NIE WIE O ISTNIENIU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

    98.00

     

    7.03

    WYDANIE I DORĘCZENIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO

    98.00

     

    7.04

    WYDOBYCIE Z URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU I DORĘCZENIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO

    98.00

     

    7.05

    PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO UZNANIA OJCOSTWA WRAZ Z EWENTUALNYM WYDANIEM ZAŚWIADCZENIA O UZNANIU I PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI DO WŁAŚCIWEGO URZĘDU STANU CYWILNEGO

    98.00

     

    7.06

    PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z TRANSKRYPCJĄ LUB ODTWORZENIEM ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO W POLSKIM REJESTRZE STANU CYWILNEGO ORAZ DORĘCZENIE ODPISU POLSKIEGO AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO NA TEJ PODSTAWIE

    98.00

     

    7.07

    PRZYJĘCIE DO PROTOKOŁU OŚWIADCZEŃ I PRZEKAZANIE DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU WNIOSKU O REJESTRACJĘ URODZENIA LUB ZGONU ORAZ DORĘCZENIE ODPISU AKTU URODZENIA LUB ZGONU

    98.00

     

    7.08

    PRZYJĘCIE DO PROTOKOŁU OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO ZMIANY IMIENIA LUB NAZWISKA ORAZ PRZEKAZANIE GO DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU

    98.00

     

    7.09

    PRZYJĘCIE WNIOSKU O ZMIANĘ IMIENIA LUB NAZWISKA WRAZ Z PRZEKAZANIEM DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU I DORĘCZENIEM DECYZJI

    98.00

     

    7.10

    WYKONANIE INNEJ CZYNNOŚCI Z ZAKRESU STANU CYWILNEGO

    59.00

     

    8.01

    WYDANIE TYMCZASOWEGO ŚWIADECTWA POLSKIEJ PRZYNALEŻNOŚCI STATKU (ŚWIADECTWO O BANDERZE)

    471.00

     

    8.02

    PRZYJĘCIE OD KAPITANA STATKU PROTESTU MORSKIEGO ALBO SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU WYPADKU W ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ

    588.00

     

    8.03

    WYSTAWIENIE LUB POTWIERDZENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU LUB KARTY BEZPIECZEŃSTWA STATKU LUB PRZEDŁUŻENIE ŚWIADECTWA W ZAKRESIE OCHRONY MORZA PRZED ZANIECZYSZCZENIEM PRZEZ STATKI

    392.00

     

    8.04

    WYKONANIE INNEJ CZYNNOŚCI Z ZAKRESU ŻEGLUGI MORSKIEJ LUB ŚRÓDLĄDOWEJ

    79.00

     

    9.01

    DOKONANIE, NA WNIOSEK STRONY, CZYNNOŚCI POZA LOKALEM URZĘDU KONSULARNEGO, ZA KAŻDE ROZPOCZĘTE 8 GODZIN, WŁĄCZNIE Z CZASEM NA DOJAZD I POWRÓT DO URZĘDU

    177.00

     

    9.02

    DOKONANIE CZYNNOŚCI WYMIENIONEJ W TARYFIE W TRYBIE PILNYM

    59.00

     

    5. SPRAWY WIZOWE

     

    0.01

    PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE WIZY SCHENGEN

    118.00

     

    0.00

    CZŁONEK RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

    69.00

    ARMENIA, AZERBEJDŻAN, CZARNOGÓRA, GRUZJA, REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA, ROSJA, UKRAINA

    0.02

    PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE WIZY SCHENGEN W REPREZENTACJI - SZWAJCARIA

    118.00

     

    0.03

    WIZY SCHENGEN - TRYB PILNY (ROSJA; UKRAINA)

    138.00

     

    0.04

    WIZY SCHENGEN - TRYB SPECJALNY (DZIECI 6-12)

    69.00

     

    3.01

    PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE WIZY KRAJOWEJ

    118.00

     

    0.00

    UKRAINA

    3.02

    PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE WIZY SCHENGEN LUB WIZY KRAJOWEJ

    118.00

     

    9.02

    DOKONANIE CZYNNOŚCI WYMIENIONEJ W TARYFIE W TRYBIE PILNYM

         59.00

     

     

    *) Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych).

    **) Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

    ***) wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille.

    ****) Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.

     

    ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT KONSULARNYCH

     

    Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

     

    1. osób, które w dniu składania wniosku ukończyły 70 lat;
    2. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeśli udają się za granicę w celu długotrwałego leczenia bądź w celu poddania się operacji;
    3. osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
    4. żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

     

    Ulga (50%) w opłacie konsularnej za wydanie paszportu przysługuje:

     

    1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
    2. osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
    3. kombatantom oraz innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji stanu wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.);
    4. dzieciom do czasu podjęcia obowiązku szkolnego, uczniom i studentom – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu nauki.

     

    Obniża się opłatę konsularną w przypadku osób, które wnioskują o nowy paszport w związku:

     

    1. ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu;
    2. ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
    3. z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

    Wysokość opłaty za wydanie paszportu w tym trybie oblicza się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok kalendarzowy pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, a w przypadku paszportów z terminem ważności 5 lat – jedną piątą.

     

    Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia w dniu składania wniosku o paszport dokument uprawniający do ulgi. W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie konsularnej za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

     

     

    Podstawa prawna:

     

    • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237);
    • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758);
    • Odrębne przepisy dotyczące opłat za czynności wizowe.

     

     

     

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: